Sunday, 25/10/2020 - 17:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

KẾ HOẠCH an ninh quoc phong 18-19

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:  /KH- THPH1

             Phước Hiệp, ngày 7 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học các nội dung lồng ghép Quốc phòng- An ninh

Năm học: 2018-2019

 
 

 

            Thực hiện Công văn số 12/PGD&ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn giáo dục Quốc phòng -An ninh trong trường tiểu học;           

Căn cứ Hướng dẫn số 137/ PGDÑT ngaøy 06/09/2018 ca Phòng giáo dục và Đào to Tuy Phước về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;   

            Để kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả  Giáo dục Quốc phòng- An ninh trong  nhà trường, Trường Tiểu học Số 1 Phước Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dạy lồng ghép quốc phòng an ninh năm học 2018-2019 như sau:

            I. MỤC TIÊU

            - Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thân đoàn kết yêu tổ quốc, yêu đồng bào;

            - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết gắn thực tiễn, tăng cường các hoạt động vận dụng của học sinh;

            - Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông qua các hoạt động ngoại khóa: thăm quan di tích lịch sử, đọc sách, nghe, thi kể truyện, vẽ tranh, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng an ninh.

            II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP

            1.Nội dung dạy lồng ghép

            - Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện thông qua các môn học: Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Đạo Đức tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ…

            ( có danh địa chỉ các bài và nội dung dạy học lồng ghép kèm theo)

            - Khuyến khích giáo vên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip hiện vật, tấm gương độc đáo về nội dung có liên qua đến quốc phòng an ninh.

            2. Hình thức thực hiện

            - Dạy học lồng ghép thông qua bài học ở các môn: Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Đạo Đức;

            - Dạy học thông qua hình thức lên lớp  phương phápdạy lồng ghép;

            - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết, vẽ tranh về nội dung quốc phòng an ninh;

            - Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

            III. TÀI LIỆU DẠY HỌC LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP

            - Các nội dung tích hợp đã có sẵn theo địa chỉ;

            - Tài liệu giáo dục lồng ghép do Bộ GD-ĐT ban hành ( Thông tư số 01/2017/BGD);

            - Tài liệu giáo dục địa phương;

            - Các nguồn tài liệu khác: phù hợp với năng lực học sinh và có tính pháp lý.

            IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban giám hiệu

            - Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung dạy học lồng ghép phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương, phân công chuyên môn phụ trách dạy học lồng ghép, tích hợp;

            - Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học lồng ghép;

            - Có kế hoạch kiểm tra tư vấn, các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp.

            2. Với tổ chuyên môn

            - Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy;

            - Xây dựng kế hoạch lồng ghép Quốc phòng - An ninh của Tổ;

            - Tổ chức sinh hoạt tổ thống nhất nội dung và hình thức thực hiện trong từng bài theo quy đinh;

            - Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học lồng ghép, tư vấn thường xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch: như lưu trữ hệ thống địa chỉ lồng ghép ở các bộ môn, kiểm tra việc thiết kế giáo án có nội dung lồng ghép, dự giờ các tiết có nội dung lồng ghép, xây dựng và triển khai một số chủ đề có nội dung lồng ghép (tối thiều 01 chủ đề/học kỳ bằng hình thức thao giảng);

            - Kiểm tra việc dạy học lồng ghép tích hợp ở tất cả giáo viên của tổ;

            - Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp (liên môn) có nội dung liên quan đến nội dung lồng ghép: ít nhất 01 chủ đề/học kỳ.

            3.Với giáo viên

            - Tổ chức dạy học theo các địa chỉ lồng ghép đã thống nhất, mức độ lồng ghép phù hợp với đối tượng học sinh các lớp;

            - Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án ( không đưa vào phần mục tiêu mà đưa trực tiếp vào các hoạt động), tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hướng suy nghĩ và hành động tích cực trước các vấn đề đặt ra;

       - Việc tích hợp cần bảo đảm tính hợp lí, nhẹ nhàng, hiệu quả, không gây áp lực học tập với học sinh và giảng dạy dối với giáo viên.

            5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2018

            Cụ thể:

Lớp 1

TT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Hoạt động tích hợp

Ghi chú

 

01

 

 

Tiếng Việt

Tập 1

Bài 26: Tre Ngà

Trang 54

Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre...

 Tiết 1: Giáo dục sau giải nghĩa từ khóa  -Tre ngà

HĐ1

Bài 36: Máy bay trang 74

 Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự( bằng hình ảnh hoặc phim…)

Tiết 1: Giáo dục sau khi giới thiệu từ khóa :  máy bay

HĐ1

Bài 70: Cột cờ trang 142

 Giới thiệu và nêu ý nghĩa của cột cờ Hà Nội, cột cờ Lũng cú( bằng hình ảnh hoặc phim..)

Tiết 1: Giáo dục sau khi giới thiệu từ khóa : cột cờ

HĐ1

02

Tiếng Việt

Tập 2

Bài 93: oan khoan,

( khôn ngoan……..Gà…..đá nhau)

Trang 22

 Tại sao phải đoàn kết

Tiết 2: Giáo dục đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau

HĐ2

Bài 95: oanh doanh trang 26

 Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ doanh trại bằng hình ành ảnh hoặc phim…..

Tiết 1: Giáo dục sau khi giới thiệu từ khóa : doanh trại

HĐ1

 

 

Bài 101: uyết, duyệt binh trang 138

Giới thiệu một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam

Tiết 1: Giáo dục sau khi giới thiệu từ khóa :  duyệt binh

HĐ1

Chủ điểm Gia đình: Quà của bố trang 85

Đọc một bức thư có thật của bạn Nguyễn Hải Đăng có bố là bộ đội Hải quân đóng ở đảo Trường Sa

Tiết 2: Giáo dục sau khi tìm hiểu bài

HĐ2

 Chủ điểm Gia đình: Dê con nghe lời mẹ

 GV cung cấp một số kinh nghiệm phòng trẻ lạc

Tiết 1: Giáo dục sau khi giới thiệu chủ điểm gia đình

 

 Chủ điểm: Thiên nhiên đât nước : Hồ Gươm trang 118

 GV kể lại sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm

Tiết 2: Giáo dục sau khi tìm hiểu bài

HĐ2

 Chủ điểm : Nhà trường: trang 128

 Giới thiệu tranh trang phục của các chú bộ đội , công an, quần , áo ,mũ, quân hiệu…..

Tiết 1: Sau khi giới thiệu chủ điểm nhà trường .GV giới thiệu về trang phục và giải thích về các trang phục đó và giáo dục HS …

 

 

Lớp 2

TT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

 lồng ghép

Hoạt động tích hợp

Ghi chú

 

1

Tiếng Việt

Tập 1

Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ, Trang 22

Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

Tiết 2: Giáo dục sau khi tìm hiểu bài xong

HĐ 2

2

 

 

 

 

Tiếng Việt

Tập 2

Tập đọc: Thư Trung thu, Trang 09

Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu

Tiết 2: Giáo dục sau câu hỏi 1

HĐ 2

3

Tập đọc: Mùa nước nổi

Trang 19

Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra

Tiết 1: Giáo dục sau giải nghĩa từ khóa  -Lũ

HĐ1

4

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Trang 41

Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác

Tiết 2: Giáo dục sau câu hỏi 4

HĐ 2

5

Tập đọc: Quả tim khỉ

Trang 50

Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm

Tiết 2: GD HS vào cuối bài

Củng cố

6

Tập đọc: Sơn Tinh - Thủy Tinh, Trang 60

Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai

Tiết 2: Giáo dục sau khi tìm hiểu bài xong

HĐ 2

7

Tập làm văn: Sông, biển, Trang 67

Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu...

Giáo dục sau khi làm xong bài tập 3

 

8

Tập làm văn: Qua suối

Trang 106

Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến

Giáo dục sau khi làm xong bài tập 1

 

9

Tập đọc: Bảo vệ như thể là rất tốt, Trang 113

Giải nghĩa thêm từ “tổ tiên, dân tộc anh em” để học sinh có niềm tự hào dân tộc

Sau khi giải nghĩa từ khó trong sách, giải nghĩa thêm các từ “tổ tiên, dân tộc anh em”

HĐ1

10

Tập đọc: Chuyện quả bầu, Trang 116

Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược

Tiết 2: GD HS vào cuối bài

Củng cố

11

Tập đọc: Bóp nát quả cam, Trang 124

Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi

Tiết 2: GD HS vào cuối bài

Củng cố

12

Tập đọc: Lá cờ

Trang 128

Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ở giữa ngôi sao 5 cánh màu vàng

Giáo dục ở phần giới thiệu bài

 

13

Tập viết. Lượm, Trang 130

Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm

Tiết 2: GD HS vào cuối bài

Củng cố

14

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm, Trang 139

Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn

Giáo dục sau khi tìm hiểu bài xong

HĐ 2

 

Lớp 3

TT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Hoạt động tích hợp

Ghi chú

 

1

Tiếng Việt

Tập 1

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Trang 103

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Kể chuyện về một vị  anh hùng của dân tộc. Giáo dục sau khi HS nêu nội dung bài

Củng cố

2

Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa

Trang 108

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khng định là của Việt Nam

GD sau khi HS hoàn thành bài tập

HĐ2

3

Tập đọc: Cửa Tùng

Trang 109

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ

GD HS sau khi rút ra nội dung bài

HĐ2

4

 Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Trang 112

Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

GD HS vào cuối bài

Củng cố

5

Tiếng Việt tập 2

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Trang 04

Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

GD HS vào cuối bài

Củng cố

6

Tập đọc: Bộ đội về làng

Trang 07

Ca ngợi tình cảm của nhân dân dành cho các chú bộ đội khi hành quân qua làng trong kháng chiến

 

Giảm tải theo nội dung điều chỉnh của BGD&ĐT

7

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội

Trang 10

K các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.

GD HS vào cuối bài

Củng cố

8

Chính tả: Trần Bình Trọng

Trang 11

Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

GD sau khi HS tìm hiểu nội dung bài viết

HĐ1

9

Chính tả: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu

Trang 11

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

GD sau khi HS hoàn thành bài tập

HĐ2

10

 Chính tả: Tiếng bom Phạm Hng Thái

Trang 12

Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam

GD sau khi HS hoàn thành bài tập

HĐ2

11

 Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Trang 13

Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bc trong kháng chiến

Tiết 1:GD sau khi giải nghĩa từ: chiến khu

HĐ1

12

Tập đọc: Chú bên Bác H

Trang 16

Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

GD HS vào cuối bài

Củng cố

13

Tập đọc: Trên đường mòn H Chí Minh

Trang 18

Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khcủa các chú bộ đội vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc

 

Không học theo chuẩn KT-KN

14

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Trang 28

Nêu những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

 

Giảm tải theo nội dung điều chỉnh của BGD&ĐT

15

 

Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Trang 47

Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca

GD sau khi giải nghĩa từ Quốc ca

HĐ1

16

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trang 60

Kể chuyện voi tham gia vận chuyn hàng hóa cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên

GD sau khi HS tìm hiểu bài

HĐ2

17

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Trang 136

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ

 

Giảm tải theo nội dung điều chỉnh của BGD&ĐT

1

Tự nhiên và xã hội

Phòng cháy khi ở nhà

Trang 44

Ly ví dụ đchứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng...)

GD trong phần liên hệ thực tế

HĐ1

2

Các hoạt động thông tin liên lạc

Trang 56

Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống

GD HS vào cuối bài

Củng cố

 

LỚP 4

TT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

 

Hoạt động tích hợp

Ghi chú

 

01

Tiếng Việt

Tập 1

Tuần 5:

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Trang 50

     Giáo dục trong phần tìm hiểu bài  - Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tranh được nguy hiểm.

 Kể chuyện  lồng ghép rút ra bài học cảnh giác cho bản thân.

HĐ2

02

Tiếng Việt

Tập 1

Tuàn 7:

Tậpđọc:Trung thu độc lập

Trang 66

    Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các em thiếu nhi.

Lồng ghép tích hợp trong phần tìm hiểu nội dung bài

 

HĐ2

03

Tiếng Việt

Tập 1

Tuần 12: Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Trang 116

    Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gan khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an.

Lồng ghép ở phần tìm hiểu nội dung

HĐ1

04

Tiếng Việt

Tập 2

Tuần 21: Tậpđọc:

Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Trang 21

    Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc

Lồng ghép ở phần tìm hiểu nội dung

 

  HĐ2

05

Tiếng Việt

Tập 2

Tuần 25: Tậpđọc:

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính Trang 71

     Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh.

Lồng ghép ở phần củng cố bài

Củng cố

06

Tiếng Việt

Tập 2

Tuần 27:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Trang 69

Nêu những tấm gương bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai, hỏa hoạn…

Lồng ghép ở phần rút ra ý nghĩa câu chuyện

Củng cố

07

Lịch sử và Địa lí

 

Phần mở đầu Bài 2

Làm quen với bản đồ

Trang 4

Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng

định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của việt Nam.

Lồng ghép ở phần quan sát bản đồ hành chính Việt Nam

HĐ1

08

Lịch sử và Địa lí

 

Phần mở đầu Bài 3:

Làm quen với bản đồ (tt)

Trang 7

Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng

định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của việt Nam.

Lồng ghép ở phần quan sát bản đồ hành chính Việt Nam

HĐ1

09

Địa Lí

Bài 1:

Dãy Hoàng Liên Sơn

Tràng 70

     Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm.

Lồng ghép qua các  dãy núi chính của Hoàng Liên Sơn

HĐ2

10

Địa Lí

Bài 5:

Tây Nguyên

Trang 82

     Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Lồng ghép qua phần tìm hiểu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt

HĐ2

11

Địa Lí

Bài 29:

Biển đảo và quần đảo

Trang 149

Phân tích và khẳng định chủ quyền của Việt Nam

 đối với Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lồng ghép qua phần tìm hiểu Biển đảo và quần đảo

 

Củng cố

12

Đạo đức

Bài 1:

 

Trung thực trong học tập

   Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

Tiết1:Sử dụng câu chuyện làm ngữ liệu rút ra nội dung bài(GV kể,cho HS tìm hiểu câu chuyện trước kể lại).

Tiết2: Đưa bài tập tình huống theo chủ đề, HS tự giải quyết.

HĐ2

 

 

 

 

 

 

Củng cố

13

Đạo đức

Bài 3:

Biết bày tỏ ý

kiến

Trang 8

Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu

Tiết1:

Lồng ghép tình huống để giáo dục HS. (GV kể,cho HS tìm hiểu câu chuyện trước kể lại).

Tiết 2:

Đưa bài tập tình huống theo chủ đề, HS tự giải quyết.

HĐ1

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố

14

Đạo đức

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11:

Giữ gìn các công trình công cộng

 Trang 34

 

 

 

 

 

 

Học sinh hiểu của được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung.

Tiết1: Sử dụng câu chuyện làm ngữ liệu rút ra nội dung bài(GV kể,cho HS tìm hiểu câu chuyện trước kể lại).

Tiết2:Đưa bài tập tình huống theo chủ đề, HS tự giải quyết.

HĐ2

 

 

 

 

 

Củng cố

15

Đạo đức

 

Bài 13:

Tôn trọng Luật giao thông

Trang 40

 

     Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng.

Tiết1:

GV đọc thông tin kết hợp

Sử dụng câu chuyện làm ngữ liệu rút ra nội dung bài(GV kể,cho HS tìm hiểu câu chuyện trước kể lại).

Tiết 2:

Đưa bài tập tình huống theo chủ đề, HS tự giải quyết.

 

HĐ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố

16

Đạo đức

 

Bài 14:

Bảo vệ môi trường

Trang 42

Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tiết1:

GV đọc thông tin kết hợp Sử dụng câu chuyện làm ngữ liệu rút ra nội dung bài(GV kể,cho HS tìm hiểu câu chuyện trước kể lại).

Tiết 2:

Đưa bài tập tình huống theo chủ đề, HS tự giải quyết.

HĐ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố

 

LỚP 5

TT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Hoạt động tích hợp

Ghi chú

1

Tiếng Việt T1

Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự Trọng

Trang 9

Nêu những tấm gương dũng cảm của tui trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lồng ghép giáo dục ở phần HS tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện

HĐ3

2

Tiếng Việt T1

Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân

Trang 24

Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Lồng ghép ở phần củng cố bài học

HĐ4

Củng cố

3

Tiếng Việt T1

Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đcủa chế độ A- Pác-Thai

Trang 54

Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

Lồng ghép ở phần củng cố bài học

HĐ4

Củng cố

4

Tiếng Việt T1

Tun 13. Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Trang 124

Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

Lồng ghép ở phần củng cố bài học

HĐ4

Củng cố

5

Tiếng Việt T1

Tuần 13. Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kvề một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường

Trang 127

Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

Lồng ghép giáo dục ở phần HS tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện

HĐ3

6

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Trang 6

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Lồng ghép ở phần tìm hiểu nội dung bài viết

HĐ1

7

Tiếng Việt T2

Tuần 20. Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Trang 20

Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam

-Từ câu chuyện này ,em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của một công dân với đất nước ?                  -Lồng ghép ở phần tìm hiểu bài

HĐ2

8

Tiếng Việt T2

Tun 22. Tập đọc: Lập làng giữ biển

Trang 36

Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển

-Lồng ghép ở phần tìm hiểu bài

HĐ2

9

Tiếng Việt T2

Tuần 23. Tập đọc: Chú đi tuần

Trang 51

Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam

-Lồng ghép ở phần tìm hiểu bài

HĐ2

 

10

Tiếng Việt T2

Tun 25. Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng

Trang 68

Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

Lồng ghép ở phần củng cố bài học

HĐ4

Củng cố

11

Tiếng Việt T2

Tuần 31. Tập đọc: Bầm ơi

Trang 130

Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

-Em nghĩ gì về người mẹ và anh chiến sĩ ?

-Lồng ghép ở phần tìm hiểu bài

HĐ2

12

Địa lý

Phần Địa lý. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta

Trang 66

Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Lồng ghép giáo dục ở phần quan sát hình 1 SGK (Vị trí địa lí và giới hạn)

HĐ1

13

Địa lý

Bài 5: Vùng biển nước ta

Trang 77

Làm rõ tm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh

Lồng ghép giáo dục ở phần vai trò của biển

HĐ3

14

Đạo đức

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Trang 6

Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

Tiết 1:Sau khi  HS tìm hiểu câu chuyện GV kể .

Tiết 2:Lồng ghép giáo dục sau bài tập 3 xử lí tình huống

HĐ1

 

 

 

HĐ1

15

Đạo đức

Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam

Trang 34

Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tiết 1:Sau khi  HS làm bài tập 2.GV lồng ghép giáo dục.

Tiết 2:Lồng ghép giáo dục sau bài tập 1

HĐ3

 

 

HĐ1

16

Đạo đức

Bài 12: Em yêu hòa bình

Trang 37

Học sinh knhững hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam

Tiết 1:Sau khi  HS làm bài tập 3.GV lồng ghép giáo dục.

Tiết 2:Lồng ghép giáo dục sau bài tập 4

HĐ4

 

 

HĐ1

 

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép Quốc phòng- An ninh năm học 2018 – 2019, đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Lãnh đạo trường;

- Tổ trưởng CM;

- Lưu VT.

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 273
Năm 2020 : 3.411