Sunday, 03/07/2022 - 08:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /KH- PH1 Phước Hiệp, ngày 20  tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (Website)

NĂM HỌC: 2020-2021

Thực hiện Hướng dẫn số 457/ PGDĐT ngày  15/09/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-PH1 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Trường TH số 1 Phước Hiệp về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

Hưởng ứng chủ đề năm học “Triển khai có hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học” của ngành có hiệu quả. Nay Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp xây dựng kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử ( Website) năm học 2020 - 2021 như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

Giúp CBGV-NV trong toàn trường, các em học sinh có thể cập nhật, trao đổi, khai thác thông tin trong nội bộ trường, đồng thời tạo nên một diển đàn để giáo viên-học sinh-phụ huynh giao lưu, trao đổi thông tin, góp ý nhằm mục đích quảng bá thông tin về trường lớp, tuyên truyền cho mọi người nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

 Nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất và nâng cao nhận thức và các kỹ năng cần thiết trong việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà trường trên Internet trong giai đoạn hiện nay.

Xác định được mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường trên Internet, để từ đó nhà trường thấy được mối quan hệ thuận lợi trong việc trao đổi thông tin nhanh nhất giữa các cấp với nhà trường, giữa nhà trường với phụ huynh học sinh…Mở rộng mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng.

Tăng cường công tác quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác của ngành có liên quan đến công tác Công nghệ thông tin.

Ứng dụng các chương trình Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, họat động giảng dạy, tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn trường; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng có hiệu quả CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đổi mới phương pháp dạy học.

II. Nội dung, hình thức tổ chức:

1. Cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, CSDL của ngành

-Hàng tháng GV tin học và văn phòng cập nhật đầy đủ thông tin CBGV, học sinh và báo cáo đầy đủ dữ liệu lên CSDL ngành.   

2. Địa chỉ Website:  http://thso1phuochiep.edu.vn

3. Kế hoạch cụ thể.

3.1-Ban biên tập.

Thành lập Ban biên tập và đội ngũ cộng tác viên để xây dựng Website gồm các ông, bà có tên sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

01 Phạm Đình Khương Hiệu trưởng Trưởng ban  

02 Nguyễn Thanh Điềm P.Hiệu trưởng Phó ban  

03 Lê Thị Kim Dung GVTin học Phó ban phụ trách KT  

04 Nguyễn Tấn Cấu P.Hiệu trưởng Phó ban  

05 Hà Thị Xuân Trinh GV Tin học Thành viên  

06 Lê Văn Tín TPTĐ Thành viên  

07 Lê Thị Xuân Mỹ Tổ trưởng CM Thành viên  

08 Đoàn Thị Giáng Quyên Tổ trưởng CM Thành viên  

09 Nguyễn Thị Tố Nữ Tổ trưởng CM Thành viên  

10 Hồ Thị Mỹ Chánh Tổ trưởng CM Thành viên  

11 Huỳnh Ngọc Ẩn Tổ trưởng CM Thành viên  

12 Nguyễn Thị Cẩm Thuyên CTCĐ Thành viên  

13 Trần Thị Bạn KT-VT Thư ký  

 

Ban biên tập có trách nhiệm tổ chức xây dựng quản lý Website, thu thập, cập nhật thông tin và duyệt nội dung các bài từ đội ngũ cộng tác viên để đưa lên Website.

3.2- Đội ngũ cộng tác viên.

Toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh và Phụ huynh học sinh đều tham gia đội ngũ cộng tác viên, bài viết gửi về ban biên tập để duyệt và thống nhất cho đăng.

3.3- Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch.

Ban biên tập có trách nhiệm lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường cho từng cá nhân để xây dựng và hoàn chỉnh Website có chất lượng, đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

a- Chỉ đạo chung:

1. Ông: Phạm Đình Khương: Chỉ đạo chung- Trưởng ban biên tập

2. Ông: Nguyễn Thanh Điềm: Phó trưởng ban: xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thuộc lĩnh vực tin tức: Công đoàn, y tế, thư viện, thiết bị, NGLL…

3.Ông: Nguyễn Tấn Cấu: Phó trưởng ban: Phụ trách chỉ đạo thuộc lĩnh vực tin tức về hoạt động chuyên môn.

4. Bà: Lê Thị Kim Dung: Phụ trách về kỹ thuật.

5.Các ông ( bà) : Diễm, Quyên, Nữ, Chánh, Ẩn: phụ trách biên tập các hoạt động của tổ chuyên môn, nhắc nhở các cộng tác viên thuộc tổ chuyên môn quản lí viết bài theo định kì.

6. Bà: Trần Thị Bạn – Thư ký, phụ trách nội dung thuộc lĩnh vực xã hội, tư liệu - tài nguyên, công văn của trường.

b- Phân công thực hiện các nội dung trên Website:

Sau đây là bảng phân công thực hiện cơ bản. Các bộ phận đều có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công tác.

 

Trang thông tin Chuyên mục Nội dung cần xây dựng Phân công trách nhiệm

1. Giới thiệu -Giới thiệu về trường đ/c Dung

2. Cơ cấu tổ chức Chi bộ Đảng - Thông tin về Đảng viên.

- Hoạt động của Chi bộ. đ/c Khương; đ/c Cấu, đảng viên

  Ban giám hiệu - Thông tin về BGH đ/c Khương

  Công Đoàn - Giới thiệu về Công Đoàn

- Những thành tích đã đạt được

- Nhiệm vụ Công Đoàn Đ/c Thuyên, BCH công đoàn

  Đội TNTP HCM - Giới thiệu về Liên Đội trường.

- Những Thành tích đã đạt được

- Nhiệm vụ của Đội Đ/c Tín + Liên đội

  Y tế - Thư viện, thiết bị - Giới thiệu về y tế, thư viện.

- Những thành tích đã đạt được Đ/c Mai, Phê, đ/c Nhung

  Hội phụ huynh - Giới thiệu về Hội phụ huynh.

- Những thành tích đã đạt được đ/c Bạn

3. Tin tức, sự kiện Thông báo • Lịch hoạt động

• Thông báo đ/c Khương, đ/c Bạn, đ/c Cấu, Điềm, các bộ phận , Dung, Trinh

  Tin tức – Tin tức về các hoạt động quản lý, giáo dục, …

  Thư viện ảnh – Tư liệu về hình ảnh phản ánh đầy đủ các hoạt động của trường

  Hoạt động NGLL - Các hoạt động xã hội, trãi nghiệm, NGLL …….. đ/c Điềm,Tín 

4. Tư liệu - Tài nguyên – Sáng kiến; Đề tài KH.

– Giáo án điện tử (đã chọn lọc)

• Đề giao lưu, đề kiểm tra.

– Phần mềm thông dụng. Các tổ CM

5. Công văn – Văn bản – Văn bản Nhà nước, của Bộ GD&ĐT.

– Văn bản của

Phòng GD

– Văn bản của nhà trường

– Văn bản tài chính

- Văn bản khác Văn phòng + đ/c Bạn

6. Hoạt động chuyên môn - Thời khóa biểu

- Chuyên môn

- Công nghệ TT - Kế hoạch hoạt động

- Thời khóa biểu

- Báo cáo hoạt động Cấu+ Tổ CM

7. Tổ Chuyên môn - Hoạt động của tổ CM   - Hoạt động của các tổ Chuyên môn (kế hoạch, báo cáo….) Tổ TCM

8. Trang liên kết - CSDL ngành

- Các trang thông tin liên quan: Phòng GD&ĐT Đ/c Điềm, Bạn 

9. Lịch công tác BGH + VP

10. Góc học sinh – Dành riêng cho HS tự trao đổi với nhau trên diễn đàn về các nội dung học tập.

– Trao đổi tâm tư nguyện vọng

– Trao đổi các bài toán khó, những bài thơ hay… đ/c Cấu ; đ/c Bạn + HS

c- Phân công quản lý cập nhật thông tin trên CSDL ngành

- Báo cáo CSDL ngành: đ/c Điềm , Bạn. 

- Nhập thông tin trên CSDL ngành: đ/c Điềm, Dung , Trinh, Bạn .

4. Quy trình quản lý, xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử

- Nguồn thông tin được lấy từ các bộ phận, tổ chuyên môn, phụ huynh học sinh; các tin bài do cộng tác viên, bạn đọc gửi; thông tin khai thác từ các nguồn tin chính thống khác.

- Thẩm quyền xuất bản: Theo trách nhiệm và thẩm quyền được trưởng ban biên tập phân công.

- Quy trình xuất bản: Các tin bài gửi về ban biên tập, thư ký tổng hợp gửi các thành viên biên tập phê duyệt sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử.

* Thời gian cung cấp và cập nhật thông tin:

- Đối với các tin tức, hoạt động sự kiện: trong thời hạn 03 ngày sau khi sự kiện hoạt động kết thúc thì thông tin phải được cung cấp đăng tải.

- Đối với các văn bản, kế hoạch, lịch hoạt động.. sau khi được ký duyệt, ban hành 02 ngày phải được cập nhật đăng tải.

- Đối với thông tin về công trình nghiên cứu, Sáng kiến, đề tài, giáo án, đề kiểm tra..  không quá 02 tuần sau khi được nghiệm thu, phê duyệt phải được đăng tải.

- Các tổ chuyên môn phân công giáo viên viết bài : 1 bài/ tuần.

- Các bộ phận của nhà trường: Chuyên môn, Hoạt động ngoài giờ, Y tế, Thư viện, Thiết bị, Kế toán, Văn thư: 1 bài/ tháng.

* Thời gian thực hiện:

Thời gian Nội dung Ghi chú

Tháng 9/2020

  - Đ/c Dung  kiểm tra, hoàn thành khung cơ bản website.

- Tập huấn lại cho GV,NV cách đưa bài lên website

- Các tổ, nhóm hoàn thành cấu trúc dữ liệu chung.

- Hoàn thiện các nội dung thông tin còn lại trên websiter.

- Thông báo cho HS, phụ huynh đăng nhập, sử dụng website  

Từ tháng 10/ 2020 trở đi

- Các nhóm triển khai viết bài giới thiệu, nội dung kế hoạch và đưa lên website

- Bổ sung đầy đủ các chuyên mục văn bản, tài nguyên

- Cuối tháng BGH kiểm tra, xếp loại cập nhật nội dung.

- Các bộ phận, TCM tiếp tục đưa bài lên website.

- Hàng tháng, cuối học kỳ VP, các đ/c phụ trách cập nhật, báo cáo các thông tin đầy đủ lên CSDL ngành  

* Thống nhất quy trình thực hiện và phối hợp:

-Thống nhất mọi người đều dùng Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14 để xây dựng, thiết kế và viết các nội dung của trang web. Mọi bài viết được viết dưới các mã và font chữ khác đều phải thay đổi trước khi đưa vào trang Web của trường.

-Trên cơ sở phân công ở trên, các thành viên trong Ban biên tập chủ động phân công những thành viên xây dựng các nội dung sao cho việc trình bày các nội dung khoa học, mỗi người trước khi xây dựng nội dung cần chọn lựa hình thức trình bày và tham khảo ý kiến của những người khác như thế nào cho khoa học, đẹp mắt.

-Thủ tục đăng ký nội dung trên Website của trường: Các nhóm hoàn thành nội dung gửi nộp cho Ban biên tập (trực tiếp trên website thành viên hoặc kèm theo USB chứa dữ liệu). Thư ký Ban biên tập nộp cho trưởng Ban, tuỳ theo nội dung, trưởng ban biên tập sẽ phân công cho một hoặc nhiều người tham gia duyệt nội dung; Người duyệt nội dung khi duyệt xong có đề nghị sửa đổi, đồng ý, nhận xét gì thì ghi vào phần cuối của nội dung; nộp lại cho trưởng Ban, Trưởng ban sẽ ký duyệt và chuyển cho Nhóm kỹ thuật đưa nội dung vào trang Web.

-Phần viết tin tức, các tổ luân phiên viết bài theo chủ đề hoạt động chung của nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

 - Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên website….

   - Phân công đ/c Dung phụ trách lĩnh vực kỹ thuật chỉnh sửa cấu trúc websiter (trang thông tin .

- Các TCM, bộ phận đã phân công chủ động hoàn thành nội dung, kịp thời đăng tải lên website đảm bảo thời gian quy định.

-Sử dụng tốt có hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường  http://thso1phuochiep.edu.vn

Trên đây là kế hoạch xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp. Đề nghị cán bộ, giáo viên  căn cứ vào kế hoạch thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban biên tập để có hướng điều chỉnh phù hợp./.

                                                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;                                                                                

- VP, tổ CM, các bộ phận;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ I PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

          Số: 116 /QĐ-PH1 Phước Hiệp, ngày 21  tháng 9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Về việc thành lập Ban biên tập Website

 Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp

Năm học 2020 -2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 03 VBHN- BGDĐT ngày 22/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng ;

Căn cứ Kế hoạch số 19 /KH-PH1 ngày 20 tháng 9 năm 2020 của Trường TH số 1 Phước Hiệp về Kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử năm học 2020 – 2021;

Xét năng lực cán bộ, giáo viên nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban biên tập Website Trường Tiểu học số 1 Phước Hiêp năm học 2020-2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

1 Ông: Phạm Đình Khương                  HT Trưởng ban

2 Ông: Nguyễn Thanh Điềm PHT P. trưởng ban 

3 Ông : Nguyễn Tấn Cấu PHT P. trưởng ban

4 Bà: Lê Thị Kim Dung Gv Tin PTB PT KT

5 Bà Trần Thị Bạn KT-VT Thư ký

           Và các ủy viên có danh sách kèm theo.

 

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ tổ chức biên tập; thu thập tài liệu; kiểm tra, chỉnh sửa, xác nhận nội dung các tin, bài, hình ảnh thuộc từng lĩnh vực phụ trách trước khi trình duyệt và đăng tải lên Website. Thường xuyên cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của nhà trường, của ngành, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin cho các tổ chức, cá nhân. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Website của nhà trường.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban biên tập phân công.

          Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà)  có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

            Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường;                                                                                

- Như Điều 1;

- Lưu: VT.

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Ủy viên Ban biên tập Website của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp

( Kèm theo QĐ số  /QĐ-THPT ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp)

STT Họ và tên Chức vụ công tác Nhiệm vụ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Cẩm Thuyên Chủ tịch CĐ Uỷ viên

2 Lê Văn Tín TPTĐ Uỷ viên

3 Hà Thị Xuân Trinh GV Tin Uỷ viên

4 Lê Thị Xuân Diễm Tổ trưởng CM Uỷ viên

5 Đoàn Thị Giáng Quyên Tổ trưởng CM Uỷ viên

6 Nguyễn Thị Tố Nữ Tổ trưởng CM Uỷ viên

7 Hồ Thị Mỹ Chánh Tổ trưởng CM Uỷ viên

8 Huỳnh Ngọc Ẩn Tổ trưởng CM Uỷ viên

 ( Danh sách này gồm 08 đồng chí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ I PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Phước Hiệp, ngày 22  tháng 9  năm 2020

QUY CHẾ

Ban biên tập Website của Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp

Năm học 2020 – 2021 

( Kèm theo Quyết định số 116/ QĐ- PH1 ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Website (trang thông tin điện tử) của trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp là một phương tiện thông tin của trường được triển khai trên mạng Internet với mục đích xây dựng, cập nhật thông tin với các nội dung đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin và truyền thông.

Việc quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Website được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và những nội dung nêu tại Quy chế này.

Điều 2. Địa chỉ, ngôn ngữ và nội dung Website .

1. Địa chỉ:  https://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1phuochiep

2. Wesite được thể hiện bằng 01 ngôn ngữ: tiếng Việt

3. Thông tin đưa lên Website phải thực hiện theo quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo mật và an ninh thông tin.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP, CUNG CẤP, KIỂM DUYỆT

VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN WEBSITE

           Điều 3. Phân công trách nhiệm

1. Bộ phận thường trực Ban biên tập 

- Chịu trách nhiệm chung của trang Website. Phụ trách biên tập thông tin về định hướng chiến lược phát triển của nhà trường. Trách nhiệm hình thành cơ bản trang Website. Chịu trách nhiệm về hoạt động Website và tất cả các nội dung thông tin đăng trên Website. Hỗ trợ giáo viên, nhân viên đăng tin.

- Tổ chức thẩm định các nội dung thông tin gửi đến trước khi đưa lên Website. Duyệt thông tin, đánh giá bài.

-  Có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải các bài viết của tập thể, cá nhân thuộc các tổ chuyên môn, Các tổ chức Đoàn thể và cá nhân; bài viết của các cộng tác viên từ nơi khác gửi đến. 

- Đăng các văn bản, thông báo của Hiệu trưởng.

- Phụ trách kỹ thuật về trang trí hình thức trang Web; xử lý, đăng tải bài viết.

2. Các thành viên:

* Nhiệm vụ chung:

- Biên tập và kiểm duyệt các nội dung thông tin theo lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực khác do Ban biên tập phân công.

- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp và phương hướng nâng cấp hoạt động  Website phù hợp với yêu cầu phát triển thông tin của đơn vị.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật thông tin đăng trên Webstie theo quy định đã cấp phép.

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Ông Nguyễn Thanh Điềm- PHT: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ và mảng công việc phụ trách. Chỉ đạo lĩnh vực tin tức công đoàn, y tế, Thư viện, Thiết bị, NGLL…

- Ông Nguyễn Tấn Cấu- PHT: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ và mảng công việc phụ trách. Chỉ đạo lĩnh vực tin tức hoạt động chuyên môn.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên – Chủ tịch Công đoàn:Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn nhà Trường và mảng công việc phụ trách.

- Ông Lê Văn Tín– Tổng phụ trách Đội TNTPHCM:Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Liên đội nhà Trường và mảng công việc phụ trách.

- Bà Lê Thị Xuân Diễm – Tổ trưởng CM 1:Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 1 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 1 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Bà Đoàn Thị Giáng Quyên – Tổ trưởng CM 2: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 1 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 2 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Bà Đoàn Thị Giáng Quyên – Tổ trưởng CM 2: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 2 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 2 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Bà Nguyễn Thị Tố Nữ – Tổ trưởng CM 3: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 3 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 3 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Bà Hồ Thị Mỹ Chánh – Tổ trưởng CM 4: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 4 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 4 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Tổ trưởng CM 5: Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ 5 và mảng công việc phụ trách. Phân công, nhắc nhở các thành viên của tổ 5 viết bài đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài.

- Bà Trần Thị Bạn – Tổ trưởng tổ VP:Tham gia viết tin, bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và mảng công việc phụ trách;

* Yêu cầu: Các thành viên khi có tin bài chuyển cho đ/c Khương– Trưởng ban – duyệt. Các tin bài của tổ và các đoàn thể chuyển trước ngày 30 hàng tháng.

          Điều 4.  Nguồn thu thập thông tin

Các nguồn thông tin từ cơ quan Trung ương – Bộ,  cơ quan địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí …liên quan đến lĩnh vực giáo dục; 

Các hoạt động giáo dục của nhà trường như: Dự giờ thăm lớp, lao động vệ sinh tạo cảnh quan trường học, gương người tốt, việc tốt, làm đồ dùng dạy học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, các hoạt động ngoại khó, NGLL, hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua…

Các cá nhân, đoàn thể có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin theo qui định Quy chế và chịu trách nhiệm trước Ban biên tập về nội dung đưa lên trang Website.

Điều 5. Quy định về cung cấp thông tin

1. Các thông tin khi cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Đối với các thông tin thu thập thì phải ghi rõ xuất xứ nguồn tin. Nghiêm cấm hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Pháp lệnh bí mật nhà nước…

2. Tất cả các văn bản phải sử dụng các phông chữ của Bộ mã tiếng Việt Unicode (Times New Roman).

          Điều 6.  Kiểm duyệt và cập nhật thông tin

1. Tất cả các thông tin cập nhật lên Website của trường đều phải được Ban biên tập kiểm duyệt.

2. Quy định về cung cấp tin bài:

- Đối với những tin, bài thông thường (phản ánh những tin tức, sự kiện, hoạt động của nhà trường, tin chuyên ngành…), chậm nhất 02 ngày.

- Đối với những tin, bài có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá….không quá 04 ngày.

- Yêu cầu: Mỗi tổ chuyên môn có từ 4 bài/ tháng. Tổ Văn phòng và các tổ chức: Công Đoàn, Liên đội, Thư viện, Thiết bị, y tế có từ  một tin bài trở lên/ tháng. Đồng chí Dung, Trinh có trách nhiệm hỗ trợ việc đăng tin bài của giáo viên và các bộ phận. Việc cung cấp tin bài được coi là một tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng.

 Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Hiệu trưởng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện Quy chế.

Các bộ phận, đoàn thể, các tổ trưởng quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tích cực cập nhật tin, bài, tham gia phát triển trang Website.

Quy chế được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên khi được thông qua tại cuộc họp của Ban biên tập với 2/3 thành viên có mặt đồng ý và được Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

            Nơi nhận:                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường;                                                                                                                                                                     

- Ban biên tập;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 25
Năm 2022 : 4.082